Teoloģija


Mēs, kā draudze, ticam:

- Svētajiem Rakstiem jeb Bībelei kā vienīgajai ticības atziņas mērauklai, kas ir katra kristieša un draudzes dzīves un mācības autoritāte un norma.  Bībele ir Dieva atklāsme, kas dota caur dievišķo inspirāciju Svētā Gara vadībā, attiecīgās grāmatas autoram, tās sarakstīšanas laikā.

- Vienam dzīvam un patiesam Dievam, visa Radītājam, mūžīgajam Tēvam, kas ir visspēcīgs, visur klātesošs un visu zinošs Gars, kas atklājas Trīsvienībā:  Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā.

- Jēzum Kristum kā Trīsvienīgā Dieva vienpiedzimušajam Dēlam, dzimušam no jaunavas Marijas. Mēs ticam Viņa bezgrēcīgajai dzīvei, miršanai pie krusta mūsu grēku dēļ, augšāmcelšanai no mirušajiem, uzbraukšanai debesīs un atkalatnākšanai zemes virsū Savā godībā.

- Svētajam Garam, kas pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu, modinot cilvēkā grēkapziņu, strādājot pie cilvēka jaunpiedzimšanas, piepildot ticīgos ar dievišķo spēku un piešķirot gara dāvanas.

- Ka Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības, svētu un nevainīgu būtni, kas nepaklausības dēļ apgrēkojās un atrodas zem Dieva soda.

- Ka Dievs savā mīlestībā nevēlas sodīt cilvēku par viņa grēkiem, bet ar sava Dēla Jēzus Kristus nāvi dod cilvēkam iespēju saņemt Viņa  žēlastības dāvanu – jaunpiedzimšanu, kas ir katra cilvēka personīgs piedzīvojums.  Jaunpiedzimšanas rezultātā cilvēks spēj apliecināt Jēzu Kristu  par personīgu Pestītāju.

- Ka draudze sastāv no atpestītiem cilvēkiem, kas savu piedzīvojumu ir apliecinājuši bībelīgā pagremdē un brīvprātīgi apvienojušies draudzē, lai slavētu Dievu un kalpotu Viņam, garīgi pieaugtu un mantotu cilvēkus Kristum.

- Jēzus Kristus atkalatnākšanai, mirušo uzmodināšanai un tiesas dienai, kurā katram būs jāstājas Dieva priekšā, lai atbildētu par savu dzīvi, saņemot mūžīgo dzīvību  vai sodu.